SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Informacje o Sprzedawcy
§2. Korzystanie z Sklepu Internetowego
§3. Ochrona danych osobowych
§4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
§5. Próbki

ROZDZIAŁ II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

§6. Zaproszenie do negocjacji
§7. Przyjecie zamówienia. Zawarcie umowy
§8. Cofnięcie zamówienia
§9 Rozszerzenie zamówienia
§10. Złożenie zamówień z użyciem Kreatora


ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW 

§12. Płatność
§13. Dostawa Produktu
§14. Odbiór przesyłki

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§15. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
§16. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17. Postanowienia końcowe
§18. Własność intelektualna

 

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE
§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i wykonywania umów w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem internetowym www.fabrykainspiracji.otwarte24.pl oraz w Pracowni pry ilStrumykowej 16/1 w Toruniu (poprzez złożenie  zamówienia dorgą mailową na adres natalia.fabrykainspiracji@gmail.com  lub fabrykainspiracji.torun@gmail.com)
2. Fabryka Inspiracji prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienia Kupujących ("Kupujący") galanterii papierniczej w tym zaproszeń oraz zawiadomień ślubnych, innej papeterii weselnej, kartek okolicznościowych, pudełek na prezenty  oraz dodatków weselnych lub związanych z imprezami, podczas których wykorzystuje się personalizowaną galanterię papierniczą  takimi jak na przykład chrzest, komunia, rocznica, bankiet, takich jak, winietki (wizytówki z imiona i nazwiskami gości na stół), pudełka na ciasto,pudełka na koperty, numeracja stołów, etykiety, banery, proporczyki,  podziękowania dla gości i dla rodziców (pudełeczka, karty w twardej oprawie, kartki z podziękowaniem, kosze upominkowe, albumy), tablica z układem  stołów, księga gości (w postaci ksiąg lub obrazów na odciski palców), menu weselne, zawieszki na alkohol, etykiety na butelki, podziękowania (pudełeczka,  słoiczki, kartki okolicznościwe, saszetki, ciasteczka z wróżbą), papierowe tablice na samochód, dekoracje aut, niezbędniki do toalet, próbki itp. zwanych dalej łącznie: "Produktami". Sprzedawca ma prawo dopasowywać  listę produktów do potrzeb klienta w oparciu o własne umiejętności i możliwości techniczne.
3. Wszelkie Produkty są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
4. Właścicielem Sklepu Internetowego i pracowni  ("Sprzedawca") jest: Mariusz Klocek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mariusz Klocek Fabryka Inspiracji, ul. Strumykowa 16/1, 87-100 Toruń, NIP: 745-175-00-96, Regon: 341274176, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Nr rachunku bankowego i nazwa Banku: 55 1160 2202 0000 0001 8502 7411, millennium.
5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: sklep.fabrykainspiracji@gmail.com.

(dopuszcza się również kontakt; adres natalia.fabrykainspiracji@gmail.com  lub fabrykainspiracji.torun@gmail.com)
b. Przez telefon kontaktowy: 721111610 Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
c. osobiście :
- w siedzibie Sprzedawcy :Toruń, ul. Strumykowa 16/1

w każdym wypadku w dni robocze w godzinach:- od 10:00 do 18.00
6. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych.
7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
8. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Produktu ustala się indywidualnie ze Sprzedawcą.
9. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu stronie internetowej i w praconi zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
§2 [Korzystanie ze Sklepu i zamówienia poprzez mail]
1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
a. Akceptacja Regulaminu. Kupujący przed dokonaniem zakupu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym lub przez kontakt mailowy jest równoznaczne z akceptacją terści regulaminu.
b. oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna. Dotyczy to również zamówień mailowych.
3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
5. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie składania zamówienia, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za podanie nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie wysłał mailowo nowego adresu do wysyłki, a przesyłka została wysłana pod poprzedni, podany przez kupującego adres).
6. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Produkt ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Produktu Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Produkt odebrała (np. sytuacja, gdy Produkt odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).
7. Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, iż Produkt nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Produkt nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.
§3 [Ochrona danych osobowych]
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Kupujący podaje następujące dane potrzebne do realizacji zamówienia:
- obowiązkowo – imię, nazwisko, adres (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, kraj), numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, imiona i nazwiska gości (w przypadu presonalizacji),
3. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu korzystania przez nich ze sklepu internetowego, w szczególności przyjmowania, obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń i komunikacji z Kupującymi, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §4.
5. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
b. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy)
c. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
- Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością sklepu internetowego;
- Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się sklep internetowy;
- Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się sklep internetowy.
§4 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]
1. Kupujący może, ale nie musi, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wyłanie na adres sklep.fabrykainspiracji@gmail.com informacji o rezygnacji z Newslettera.
3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.
§5 [Próbki Produktów]
Kupujący ma możliwość otrzymania próbek Produktów wykonanych uprzednio przez Serwis. Kupujący może zamówić 5 szt. próbek w cenie produktu. Na życzenie Kupującego próbki zostaną spersonalizowane za dopłatą 20 zł. Koszt wysyłki jest liczony indywidualnie.
ROZDZIAŁ II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY
§6 [Zaproszenie do negocjacji]
1. Treści zawarte na stronie sklepu internetowego oraz w pracowni w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz cen Produktów znajdujących się w sklepie internetowym oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie.
3. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.
4. Kupujący może złożyć Zamówienie za pomocą poczty elektornicznej na adres e-mail sklep.fabrykainspiracji@gmail.com.

5. Kupujący może złożyć zamówienie wykraczające poza ofertę sklepu. W takiej sytuacji Sprzedawca ocenia możliwości wykonania indywidualnego projektu i drogą mailową informuje Kupującego o szczegółach zamówienia w tym o cenie, czasie reazliacji i próbce.
§7 [Złożenie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej]
1. Składa się ono z następujących etapów:
a. Kupujący wysyła e-mail zawierający szczegóły oczekiwanego Zamówienia;
b. Konsultant wyznaczony do współpracy z Kupującym sporządza Projekt - według szczegółów określonych przez Kupującego w e-mailu;
c. Kupujący może zgłaszać poprawki do Projektu aż do wypracowania satysfakcjonującej go wersji Projektu
d. Kupujący akceptuje Projekt i składa Zamówienie;
e. Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Określenie szczegółów zamówienia
2. Kupujący akceptuje Regulamin najpóźniej przy wysłaniu szczegółów Zamówienia do Sprzedawcy.
3. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz  Sklepu Internetowego wygląda następująco:
a. Kupujący klika na Produkt, który go interesuje;
b. podaje on dane osobowe wskazane w par. 3
c. wybiera on formę płatności oraz wysyłki;
d. podaje on:
- ilość zamawianych Produktów, ze wskazaniem - w przypadku zaproszeń, ile ma być spersonalizowanych, ile wykropokowanych, w przypadku zawiadomień - ile ma być spersonalizowanych, a ile wykropokowanych
- listę gości (należy przesłać ją na adres: sklep.fabrykainspiracji@gmail.com). Lista gości jest wykorzystywana w Zaproszeniach w takiej formie, w jakiej Sprzedawca otrzymuje ją od Kupującego, nie ingeruje w jej treść ani błędy, np. ortograficzne (błędy w nazwiskach czy imionach gości).

e. Kupujący mailem zwrotnym otrzyjmuje od Sprzedawcy pliki z:
- tekstami
- czcionkami
- grafikami ( gdy wybrany wzór wskazuje ich konieczność
f. Sprzedający mailowo przedstawia Kupującemu zakres papierów, wstążek i kopert i wszelkich dodatków spośród, których Kupujący może dokonać wyboru.
g. bezpośrednio przed przesłaniem szczegółów Zamówienia Kupujący ma możliwość zapoznania się z głównymi cechami zamawianego Produktu (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań wynikających z umowy.
h. najpóźniej na początku składania Zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności
i. Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go.
j. Kupujący drogą mailową otrzyjmuje projket i zdjęcie próbki do akcpetacji.

k. Kupujący mailowo akceptuje projekt. Informacja mailowa o zaakceptowaniu projketu jest jedyną dopuszczalną formą, bez której zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3. Jedno Zamówienie może dotyczyć minimum 20 sztuk jednego wzoru Zaproszenia i/lub Zawiadomienia i/lub dodaktów ślubnych (winietek, zawieszek, pudełeczek, itp). 
WYSŁANIE PROJEKTU
4. Po otrzymaniu szczegółów Zamówienia, Konsultant ds. Obsługi klienta (działający w imieniu Sprzedawcy) wysyła Kupującemu projekt produktu, na e-mail, w formacie PDF, w orientacyjnym terminie do 4 dni roboczych od otrzymania Zamówienia sporządzony na podstawie danych wysłanych przez kupującego za pomocą poczty elektronicznej. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na sporządzenie Projektu.
5. Wysłanie Zamówienia nie rodzi po stronie Kupującego obowiązku jego późniejszej akceptacji ani zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
6. Na Projekcie elementy upiększające są zaznaczone symbolicznie, w którym będą miejscu, nie ukazują koloru i faktury. Sprzedający przesyła poglądowe zdjęcie produktu, ale zaznacza, że kolorystyka na zdjęciu może różnić się od rzeczywistej.
7. Kupujący ma prawo zgłaszać poprawki do Projektu, opisując je w e-mailu. Konsultant ds. Obsługi klienta po otrzymaniu zgłoszenia poprawek prześle Kupującemu poprawiony Projekt , w terminie 1-2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poprawek. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na poprawienie Projektu. Zgłaszanie poprawek jest darmowe i Kupujący może je zgłaszać do momentu uzyskania satysfakcjonującego go wyglądu zamawianego Produktu.
8. Na etapie od złożenia Zamówienia do akceptacji Projektu Kupujący i Sprzedawca nie mają obowiązku realizacji zamówienia i w każdej chwili mogą się z niego wycofać, bez żadnych roszczeń i kosztów. W szczególności Sprzedawca może odmówić sporządzenia Projektu lub uwzględniania poprawek, w przypadku
- błędów w procesie składania Zamówienia;
- gdy sporządzanie Projektu lub rozpatrzenie zgłoszonych poprawek wymagałoby nadmiernego nakładu pracy, czasu lub środków;
- gdy istnieją wątpliwości co do przestrzegania przez Kupującego Regulaminu;
- gdy istnieją wątpliwości co do wiarygodności lub tożsamości Kupującego.
- gdy przygotowanie projektu wykracza poza możliwości techniczne
Akceptacja Projektu (złożenie Zamówienia)
9. Przed dokonaniem akceptacji Projektu na adres e-mail podany przez Kupującego wysyłanie jest zdjęcie wybranego przedmiotu a także (w przypadku zaproszeń i zawiadomień) plik PDF zawierający tekst i dane wybrane przez Kupującego. Akceptacja projektu następuje po przesłaniu e-mailem zwrotnym e-maila zawierającego tekst „Akceptuje Projekt i składam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z tą chwilą następuje złożenie przez Kupującego Zamówienia – o szczegółach określonych w zaakceptowanym Projekcie. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego  oferty (w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego) zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia o szczegółach określonych w zaakceptowanym Projekcie.
10. Z chwilą złożenia Zamówienia Kupujący oświadcza, iż akceptuje Projekt w całości, iż sprawdził poprawność wszystkich danych, w szczególności iż brak jest błędów ortograficznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych, literówek. Po akceptacji Projektu Kupujący nie ma już możliwości wprowadzania zmian w treści Produktu, personalizacji, rodzaju, koloru, papieru oraz elementach ozdobnych (tasiemka, cyrkonia). Zamówienie zostanie wykonane według zaakceptowanego Projektu. Akceptacja Projektu jest równoznaczna z tym, iż Kupujący chce otrzymać Produkt o takiej treści i w takiej formie, w jakiej zostały przedstawione w Projekcie.
11. Kupujący nie może powoływać się na niezgodność treści lub formy Projektu z jego oczekiwaniami, jeśli taka treść lub forma zostały przez niego zaakceptowane.
12. Sprzedawca ma obowiązek - najpóźniej z chwilą złożenia oferty przez Kupującego, będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.
Potwierdzenie złożenia zamówienia
13.  Sprzedawca potwierdza  drogą elektroniczną Kupującemu złożenie Zamówienia. Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Produktu u Sprzedawcy.
14. Sprzedawca może wyświetlać Kupującemu informacje o statusie Zamówienia
a. W trakcie kompletowania – nie wszystkie zamówione Produkty są dostępne (lub żaden nie jest dostępny) i należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
b. Przyjęcie zamówienia do realizacji – z tą chwila następuje zawarcie umowy o wykonanie Produktu;
c. Oczekiwanie na płatność – zamówienie zostało przyjęte do realizacji, ale nie zostało opłacone.
d. Opłacone – zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz opłacone.
e. Wysłane – zamówione Produkty zostały wysłane.
f.  Anulowane- zamówienie zostało anulowane.
§8 [Przyjęcie zamówienia. Zawarcie Umowy]
1.    Zawarcie umowy o wykonanie Zamówienia o szczegółach określonych w zaakceptowanym przez Kupującego Projekcie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (status Zamówienia: Przyjęcie zamówienia do realizacji). Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
2.    W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Produktu, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia. Po zawarciu Umowy  Sprzedawca wykonuje Produkty, w razie potrzeby drukuje je i wykańcza.
§9 [Cofnięcie zamówienia]
1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.
2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Produktu lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.
§10 [Rozszerzenie zamówienia]
Kupujący może zamówić dodatkowe ilości zamówionych Produktów (np. dodatkowe zaproszenia). Minimalna ilość dodatkowych Produktów przy domawianiu to 10 sztuk. W związku z czym bardzo prosimy o rozważenia zamówienia od razu większej ilości produktów (np. Zaproszenia w ilości około 10 sztuk, gdyż przydają się zaproszenia awaryjne.) Przy rozszerzeniu Zamówienia dopuszczalne są drobne zmiany w tekście, np. zmiana daty potwierdzenia przybycia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo, przy zamówieniu dodatkowych sztuk Produktu, do zaproponowania innych materiałów, niż te użytwe we właściwym zamówieniu. Materiałów użytych do wykonania właściwego zamówienia może nie być na stanie lub ich zakup przekracza wartość dodatkowego zamówienia. Wszelkie zmiany będą konsultowane z Kupującym. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na użycie materiałów zastępczych, Sprzedawca może odmówić wykonania dodatkowych Produków.
ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMOWY
§11 [Płatność]
1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki (które obejmują także koszty pakowania, przygotowania paczki oraz transportu).
2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz informacje o wszelkich opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach -  według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
4. Kupujący dokonuje zapłaty za Produkt w następujących formach płatności:
a. Przelew
•    wpłata należności za zamówienie bezpośrednio na wskazane przez Sklep konto. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer Zamówienia i ewentualnie nazwisko osoby składającej Zamówienie, co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić
•    wpłata należności za pośrednictwem PayPal 
b. Pobranie – płatność przy odbiorze
c. Gotówka – płatność możliwa jedynie w przypadku odbioru osobistego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Produktu.
5. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
6. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
•    Przesyłka pocztowa Poczta Polska – koszt 15 zł
•    Przesyłka kurierska – przedpłatowa – 15 zł, pobraniowa 20 zł
•    Odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Produktu).
W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego. 
7. Koszt wysyłki uzależniony jest od formy płatności i wynosi od 15 zł do 30 zł.
8. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
9. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
10. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.
§12 [Dostawa Produktu]
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 20 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia zaakceptowania projektu Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel doręcza stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami wysyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
3. Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
4. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.
5. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Produktu przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.
§13 [Odbiór przesyłki]
1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
2. Z chwilą przekazania Produktu do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 17 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.
4. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
o    Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
o    Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
o    Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
o    Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony.
5. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Produkt jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
1.    Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
2.    Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
3.    Numer zamówienia;
4.    Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
5.    Wskazanie Produkt;
6.    Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
6. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
7. Wraz z Produktem Kupujący otrzymuje:-
- paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli wyraził chęć jej otrzymania;
- niniejszy Regulamin;
8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy „za pobraniem” i nie odbiera przesyłki, jest on obowiązany do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki do Kupującego i od Kupującego do Sprzedawcy oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł.
ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE
§14 [Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy]
Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§15 [Rękojmia i postępowanie reklamacyjne]
1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).
3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu („Reklamacja”).
5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem lub fakturą VAT (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §14 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
6 Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem
7. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor tasiemki lub cyrkonii);
b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia)
c. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.
d. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)
e. podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.
f. wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;
g. wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy)
ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16[Postanowienia końcowe]
1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.fabrykainspiracji.otwarte24.pl w taki sposób, aby
-  Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.
2. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.fabrykainspiracji.otwarte24.pl. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Produktu należy kierować na adres e-mail: sklep.fabrykainspiracji@gmail.com. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).
7. Sprzedawca może przenieść Sklep na inny podmiot lub wnieść go aportem do spółki lub innego podmiotu. W takim przypadku on lub nabywca/spółka zawiadomi Kupujących; stosuje się wówczas przepisy o zmianie Regulaminu.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 20.04.2017r i ma zastosowanie do umów o wykonanie zamówienia zawartych od tego dnia.
§17 [Własność intelektualna]
1. Produkty mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej/przemysłowej, zwłaszcza te, ze względu na estetykę, niepowtarzalność i oryginalność wzorów, nowoczesne rozwiązania i pomysły. Stanowią one wytwór pracy twórczej, łączącej dobór rozwiązań kolorystycznych oraz pomysłów na aranżację weselnych sal, urozmaicenie imprez i okoliczności z nią związanych.
2. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
3. Na mocy Umowy o wykonanie zamówienia Kupujący nie uzyskuje żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów, nabywa on jedynie egzemplarze tych Produktów oraz prawo do wykorzystywania ich na weselu lub imprezie - w zakresie wynikającym z ich treści oraz rodzaju.
4. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Produktów, w szczególności powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, zamieszczanie na stronach internetowych, publiczne udostępnienia, wykonywanie produktów na ich bazie (opracowania), stanowić będzie naruszenie praw Sprzedawcy i rodzi odpowiedzialność prawem przewidzianą.